İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

6769 Sayılı Sınaî Mülki̇yet Kanununa Göre Tescilli Markanın
Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin
556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri

Hayrettin ÇAĞLAR

Mal Üzerindeki Üçüncü Kişilere Ait Fikri Mülkiyet Haklarının
İngiliz Satım Hukuku Işığında Değerlendirilmesi

Şerife Esra KİRAZ

KAMU HUKUKU

Birleşmi̇ş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi̇ne
Göre Kıyı Devletinin Egemen Hakları

Ümmühan Elçin ERTUĞRUL

Anglo - Sakson Hukuk Sistemi ve Kara Avrupası
Hukuk Sistemi Boyutuyla Ekonomik İdare
Hukuku Üzeri̇ne Bazı Düşünceler

Nazmiye GÜVEYİ