Cilt 20, Sayı 2 (Nisan 2016)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

AB Hukukunun Bloke Edici Etkisi
A. Füsun ARSAVA

Kiralananın Satılması Durumunda Alıcının Satıcıya Karşı Hakları
Metin İKİZLER

Limited Şirket Esas Sözleşmesi ile Ortakların Diğer
Ortaklarla Rekabet Etme Yasağı Öngörülebilir mi?

Rauf KARASU

Limited Şirkette Çıkma ve Çıkmaya Katılma
Bünyamin GÜRPINAR

Tüzelkişi Tacirin Tüketici Sıfatı
İpek Yücer AKTÜRK

ABD Kanunlar İhtilâfı Hukukuna Kuramsal ve Metodolojik
Bir Bakış: Çeşitli Teori ve Metotlar, II. Restatement ve
Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk

Mesut AYGÜN

Haksız Protesto
Mustafa Sencer KARA

Boşanma, Ayrılık ve Evliliğin Butlanı Davaları ile Velâyete
İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki Sorunu

Sema ÇÖRTOĞLU KOCA

1965 Tarihli Lahey Sözleşmesi Bakımından
Tebligat Kanunu’na İlişkin Bazı Sorunlar

Gonca Gülfem BOZDAĞ

Evlenen Kadın ile Velayeti Kadına Bırakılan Çocuğun Soyadının
Belirlenmesinde “Kocanın Soyadı” Parametresi

Süleyman MORTAŞ

Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Rekabet Uyum Programları
Ahmet Fatih ÖZKAN

Mobbing Davalarında İspat Sorunu
Ahmet TAŞKIN

KAMU HUKUKU

Koruma Sorumluluğu: İnsani Müdahaleyi Makyajlamak
Ümmühan Elçin ERTUĞRUL

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m.118)
Uğur ERSOY

Başbakanlığın Kamu Personel İşlemlerine
İlişkin Son Genelgelerinin Hukuki Tahlili

Çınar Can EVREN

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’un 9/A Maddesi Çerçevesinde Özel Hayatın Korunması

Doğan KILINÇ

Özel Güvenlik Bölgesi ve Sokağa Çıkma Yasağı İlanının
Hukuki Niteliği ve Uygulamadan Kaynaklı Sorunlar

Emine CİN KARAGÖZ

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. ve 35. Maddelerinde
Yapılan Değişiklikler Karşısında 2577 Sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nun 26/3. Maddesinin Uygulanabilirliği

Fatih TORUN

Türk Ceza Kanunu’nda İnsanlığa Karşı Suçlar:
Uluslararası Mekanizmalar Işığında Eleştirel Bir İnceleme

Volkan MAVİŞ