Cilt 19, Sayı 3 (Temmuz 2015)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Yabancı Unsurlu Boşanma Davalarında Hukuk Seçimi 
Aslı Bayata CANYAŞ

Türk Ticaret Kanunu’nun 864. Maddesi Kapsamında Gönderenin Kusursuz Sorumluluğu
Cafer EMİNOĞLU

Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yüksek Hakem Kuruluna 
Başvurma ve Özel Hakeme Başvurma

Ekin SÖKMEN GÜLER

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla İş Yeri Dışında Kurulan
Sözleşmelere İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler

Esen KABAŞ

KAMU HUKUKU

Bir İdari İşlem Olarak Yıkım Kararı
A. Kürşat ERSÖZ

Bir İslâm Hukuku Müessesesi Olan Hidâne Hakkının ve Osmanlı Aile 
Hukuku’nda Uygulanışının İzmir Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan 
Bir Karar Örneği Üzerinden İncelenmesi

İrem KARAKOÇ

Barcelona Traction Davası ve Uluslararası Hukuka Etkisi
Yasin SÖYLER

4483 Sayılı Kanunda Öngörülen İnceleme Görevlisinin 
Yetkileri ve Bu Çerçevede İzin Sisteminin 
Gerekliliği Hakkında Değerlendirme

İlyas ŞAHİN

Alexis De Tocqueville’e Göre Sivil Toplum 
Murat TUMAY / Firdevs OKATAN

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında
“Ne Bis İn İdem” Prensibi

Ali Rıza TÖNGÜR

Hukuk Devleti, Demokrasi ve Anayasacılık Ekseninde 
Anayasa Yargısı ve Yargısal Aktivizm

Semih Batur KAYA

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Suçlarına İlişkin Muhakeme Kuralları
Erdi YETKİN