Cilt 18, Sayı 3-4 (Temmuz-Ekim 2014)

İçindekiler                                                                                                                                            

Derginin Tam Metni

Makaleler

ÖZEL HUKUK

Toplu Sözleşme İle Kanun Değiştirilmesi: İlksan Örneği
Kadir ARICI

AB’nin Çalışma Usulleri Hakkındaki Sözleşmesinin 263.Madde 4.Fıkrasında Öngörülen
Tüzük Karakterli Tasarrufların Bireysel Hakların Korunmasına Katkısı

A. Füsun ARSAVA

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Türkiye’de
Yerleşmiş Olan Yabancıların “Türk Vatandaşı Eşinden Olan
Çocuklarına” Getirdiği (Yçihk M. 8/A) İstisnai Çalışma İzni
Alma Yükümlülüğü Üzerine Bazı Tespitler

Feriha Bilge TANRIBİLİR

Miras Hakkından İvazsız Feragat Halinde Feragat Eden
Mirasçının Alacaklılarınının Feragatin İptalini İsteme Sorunu

Mustafa Fadıl YILDIRIM

6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren Kurumunda
Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler

İbrahim AYDINLI

Toplu İş Sözleşmesi İle Yapılan Yeni Yevmiye Düzenlemesinin
“İşçi Lehine Şart İlkesi”Ne Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
Değerlendirilmesi

İbrahim AYDINLI

Anonı̇m Şı̇rketlerde Eşı̇tlik İlkesi
Necla AKDAĞ GÜNEY

6552 Sayılı Kanun İle Ttk’da Yapılan Değişiklikler
Çerçevesinde Anonim Şirketin Temsili

Mehmet ÖZDAMAR

Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı
Sema AYDIN /Hasan Ali KAPLAN

Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇nden Çekı̇lme Hakkı: Sonun Başlangıcı mı?
A. Aslı BİLGİN

Türk Ticaret Kanunu Uygulamalarında Gemi Alacaklısı
Hakkının Bir Unsuru Olarak Hakkın Sahibi

Nil Kula DEĞİRMENCİ

Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi
ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kuruluna Temsilci Ataması

Cafer EMİNOĞLU / Fatma Betül ÇAKIR

Uluslararası Tahkimde Çok Taraflılık
Pelin AKIN

Geçmişe Etkili Sigorta
M. Sadık ÇAPA

Culpa In Contrahendo Sorumluluğu Bağlamında
Sözleşme Görüşmelerinin Kesilmesi

Özgür GÜVENÇ

KAMU HUKUKU

Vergide Özgürlük İlkesi
Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR / Fatih SARAÇOĞLU

Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi
Tartışmaları ve Sistem Arayışı

Bülent YAVUZ / M. Savaş BAYINDIR

Devlet Memurluğu ve Memurların Değerlendirilmesi Üzerine Düşünceler
Adil BUCAKTEPE

Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları Tarafından
Uyuşmazlıkların Giderilmesi

Aynur CİDECİGİLLER

Vergi Hukukunda İspat ve Delil
Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Demokrasilerde Sivil Toplum ve Devlet–Sivil Toplum
İlişkisinde Karşılaşılabilecek Sorunlar

A.Tarık GÜMÜŞ

Anayasa Mahkemesinin İnsan Hakları Zemini
Emir KAYA

The Reform Of The European Court Of Human Rights: Additional Protocols No. 15 And 16
Serhat ALTINKÖK

Hakimin Tarafsızlığının Sosyal Medya Ortamında Korunması Sorunu
Mahmut ŞEN

İstanbul Ahkâm Defterleri’ne Göre 18. Yüzyılda İstanbul’daki
Finansal Sistemin Tasnifi (1750-1780)

M.Burak BULUTTEKİN

Tutuklama – Mahsup – Erteleme Müesseselerinin
Birlikte Uygulanma Hâlleri Üzerine Bir İnceleme

Hakan KAŞKA

Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele
Ergin ERGÜL

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı veya Anayasa Değişikliği
Sonrasında İdari Dava Açma Süresinin Yeniden Doğması

Halil ALTINDAĞ

Ronald Dworkın’ın Hukuk Teorisi IşığındaYargıçların Rolü
M. Balkan DEMİRDAL

Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru
Kararlarında Mahkemeye Erişim Hakkı

Ahmet EKİNCİ

Türk Ceza Hukukunda Müsadere
Kemal GÜNLER

Alman İdari Yargılama Usulünde İdari Makamların
Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN

Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Terörizme
Karşı Nükleer Silahların Kullanımı

Saeed BAGHERI