Cilt 17, Sayı 1-2 (Ocak-Nisan 2013)

 

ÖZEL HUKUK

TTK m.208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması
İrfan AKIN

Kayıtlı Sermaye Yapısı Hakkında Genel Bilgi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na
Göre Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermayenin Artırım Usulü
Rüveyda Gülmisal AKKALE

Türk Kurumsal Yönetim Düzenlemelerı̇ Kapsamında Anonim Şı̇rket Yönetı̇m Kurulu
Mehmet Ali AKSOY

Türkiye’de Milletvekillerinin Sosyal Güvenliği Meselesi
Kadir ARICI

Çarter Partideki Tahkim Klozunun Konişmento Hamilinine Etkisi
İbrahim ARSLAN / Sevgican AYDIN

6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Sendikal
Güvenceler Konusunda Getirdiği Değişiklikler ve Hukuki Sonuçları
Muhittin ASTARLI

Anonim Şirketin Genel Kurul Kararı ile Kendi Paylarını
İktisap Etmesi veya Rehin Almasının Koşulları (TTK 379)
Özge AYAN

Ticari İşletme Devri ve Devrin Hukuki Sonuçları
Sema AYDIN / Hasan Ali KAPLAN / Arzu ŞEN KALYON

Milletlerarası Ticarî Tahkimde Delillerin Milletlerarası İstinabe
Yoluyla Elde Edilmesi ve Karşılaşılabilecek Sorunlar
Musa AYGÜL

Ticarî İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve
Sözleşme Cezalarının İndirilmesini İsteyememe
Rıza AYHAN

İnternet Alan Adları ve İnternet Alan Adı
Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi
Nurullah BAL

Sınırlı Esnek Sermaye Sistemi (Kapitalband)
İsviçre Anonim Şirketler Hukukunda Yeni Bir Müessese
Hayrettin ÇAĞLAR

Ticari İşletmenin Tespiti Açısından Esnaf
İşletmesi Kavramının Değerlendirilmesi
Ertan DEMİRKAPI

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ayrılma Akçesi
Bilge DEVELİ

Noterlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası
Ülgen ASLAN DÜZGÜN

Hukuki Açıdan Define
İhsan ERDOĞAN

Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibinin Asıl Sözleşmenin
Yokluğu Durumunda Değerlendirilmesi
Mustafa ERKAN

Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve
Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri
İbrahim ERMENEK

Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin
Birleşme Süreci ve Bazı Sorunlar
Kürşat GÖKTÜRK

Limited Şirketlerde Çıkmaya Katılma
Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1470. ve 1471.
Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler
M. Barış GÜNAY

Küresel Finans Krizinin Etkilediği Gemi
Finansmanına Dair Hukuki Sorunlar
Hacı KARA

Genel İşlem Şartlarına İlişkin Haksız Rekabet Hükümleri
Mustafa Sencer KARA

Doğum Öncesi Gerçekleşen Zarar Verici Fiil Sebebiyle
Tazminat: Ceninin Tazminat Talebi
Dilşad KESKİN

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
(CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında Sorumluluktan Kurtulma
Belin KÖROĞLU

Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kayıt
Kuruluşuna Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu
Huriye KUBİLAY

Sigorta Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Sistemi
Mehmet ÖZDAMAR

Sosyal Medyada Özel Hayatın Korunması: Almanya ve
Türkiye’deki Hukuki Durum
Seldağ GÜNEŞ PESCHKE / Lutz PESCHKE

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi
Hasan PULAŞLI

Uluslararası Deniz Hukuku Kuralları Işığında Gemi Trafik
Hizmetleri (VTS) Sistemi ve Operatörlerinin Hukukî Statüsü
Fevzi TOPSOY

Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket
Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü
Hüsnü TURANLI

Acentenin Temsil Yetkisinin Usul Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
S. Hilal ÜÇÜNCÜ

Birleşik Krallık Şirketler Hukukunda Şirket Merkezi
(Registered Office) Mecburiyeti
Mustafa YASAN

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler
Abdulkerim YILDIRIM

Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu Bakımından 6098
Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 216. Maddesi Nasıl Okunmalıdır?
M. Fadıl YILDIRIM

Milletlerararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin
(Viyana Satım Sözleşmesi) Uygulama Alanı
Zeynep YILDIRIM

6302 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca
Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimi
Alper Çağrı YILMAZ

 

KAMU HUKUKU

 

Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi Işığında Danıştay
Ender Ethem ATAY

Uluslararası Adalet Dı̇vanı’nınPetrol Platformları’na
İlı̇şkı̇n Kararının Değerlendı̇rı̇lmesı̇
Saeed BAGHERİ

Avusturya Parlamentosu Üzerı̇ne
Fahri BAKIRCI

Amerika Birleşik Devletleri Ceza Hukuku Uygulamasında
Savcı-Sanık Pazarlığı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
Yusuf Solmaz BALO / Ekrem ÇETİNTÜRK

Vergiye Karşı Direnme Şekilleri ve Vergi İnzivası
Elif PÜRSÜNERLİ ÇAKAR

Belediye Logoları Hakkında Bazı Düşünceler
N. Münci ÇAKMAK

Türkiye’de Kamu Personelinin Verimliliğinin Arttırılmasında
Hukuki Araçlar ve Yargı Kararları
Selami DEMİRKOL / Emre AKBULUT

İfade Özgürlüğünün Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
Çerçevesinde Korunması Üzerine Bir İnceleme
Erkan DUYMAZ

İdari Yargıda Uygulama İşlemi
Çınar Can EVREN

Uluslararası Hukuk Boyutuyla Hukukun Üstünlüğü
Said Vakkas GÖZLÜGÖL

Memur Disiplin Hukukunda Mobbing
Ümit GÜVEYİ

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İdarî Yargının Görev
Alanına Yönelik Müdahalelerin Değerlendirilmesi
Oğuzhan GÜZEL

Basın Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik
Zeynep HAZAR

Uluslararası Belgeler Işığında Polis ve Vatandaş İlişkisi
M. Kerem OSMANOĞLU

İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri
(Bileşik İradeli “Birleşme” Sözleşmeler)
Murat SEZGİNER

İdarenin Yargısal Denetiminin Sınırlarına İlişkin Modeller
Mahmut ŞEN

Türk Hukukunda Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru Hakkı
Hasan TUNÇ

Nikaragua’nın Demokrasiye Geçişi ve 1987 Anayasası
Hasan TUNÇ / Fatma Umay GENÇ

Türkiye-İran Adli İşbirliği Sözleşmesi’nin
Geri Vermeye İlişkin Bölümünün Değerlendirilmesi
Ahmet ULUTAŞ

6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların
Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun:
İnsan Hakları İhlallerinin Çözümüne Dair Farklı Bir Yaklaşım
Zeki YILDIRIM

Kanuna Karşı Hilenin Vergi Hukukundaki Görünümü
Olarak Peçeleme Kavramı ve Muvazaa İle Mukayesesi
Elif YILMAZ

 

ÇEVİRİLER

Ürün Sorumluluğu Risk Kontrolü Başarı İçin Yedi Anahtar
Oğuz Sadık AYDOS

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Güven Sorumluluğunun Tâbi Olduğu
Zamanaşımı Süresine İlişkin 13.5.2008 Tarihli (Bge 134 Iıı 390) Kararı
Fahri Erdem KAŞAK

 

Tam sayımızı görmek için tıklayınız