Cilt 12, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2008)

ÖZEL HUKUK

Arş. Gör. Aziz Serkan ASLAN
Tek Satıcılık Sözleşmelerinin Rekabet Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Muafi yete
Aykırı Tek Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Hükümleri

Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR
Avuıkatın Özen Borcu

Doç. Dr. Mustafa ÇEKER
Banka Hukuku Açısından Havale İşlemi ve Karşılaşılan Sorunlar

Dr. Nusret ÇETİN, H. Ebru TÖREMİŞ
Menkul Kıymet Borsalarında Alım Satıma Aracılık Faaliyeti Kapsamında
Aracı Kurumlarla Yatırımcılar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

Prof. Dr. Fikret EREN
Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı

Yrd. Doç. Dr. Rauf KARASU
Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması

Sefer OĞUZ
Telif Hakkı İhlallerinden İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumlulukları

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti (Cezası)

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Malik Lehine Sınırlı Aynî Hak Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT
XIX. Yüzyılda Orta Anadolu Bölgesi’nde Evliliğin Ortaya Çıkışı, Sona Ermesi ve Sonuçları

KAMU HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI
Tek Başına Seçim Kazanmak: Türk Siyasal

Arş. Gör. Ahmet Hulusi AKKAŞ
Koşullu Salıverilme

Arş. Gör. Ali İbrahim AKKUTAY
Rusya’da Yargı Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı

Arş. Gör. Berat Lale AKKUTAY
Uluslararası Örgütlerı·n Kurucu Andlaşmalarının Yorumu

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ
Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıf Açısından Müsadere Uygulaması

Doç. Dr. Ömer ANAYURT
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında İşkence Kavramı

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK
Güvenlik Tedbirleri

Dr. M. Yasin ASLAN
Capital Sentencing Under American Criminal Law

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
Anayasa Kavramının Tanımı, Hazırlanması ve Değiştirilmesi Arasındaki İlişki

Doç. Dr. Faruk BİLİR
Anayasa Yapımına Yönelik Değerlendirmeler

Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN, Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para

Yrd. Doç. Dr. Elif PÜRSÜNERLİ ÇAKAR
Vergi Kalkanı : Dolaysız Vergilere Üst Sınır Uygulaması ve Fransa Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ÇOBAN
Devlet Siyasi Partilere Hakça ve Yeterli Düzeyde Yardım Yapıyor mu?

Yrd. Doç. Dr. Fatih DEMİRCİ
1982 Anayasası’nda Demokratik Devlet İlkesi: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz Denemesi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER, Arş. Gör. İsmail KÖKÜSARI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Anayasa Mahkemesi
Kararları Bakımından Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olup Olmayacağı Sorunu

Hüseyin ERTUĞRUL
Ceza Muhakemesinde Katlanma Yükümlülüğü

Arş. Gör. Çınar Can EVREN
İptal Davalarında Kendiliğinden Araştırma İlkesi

Yrd. Doç. Dr. Cengin GÜL
Amerikan Toplumu ve Hukukun Üstünlüğü

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği

Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI, Doç. Dr. Muharrem ÖZEN
Hırsızlık

Dr. Celal IŞIKLAR
Günümüz Türkiye’sinde Ordunun Askeralma Sisteminin Korunması
Meselesi ve Millî Devlet (Ulus-Devlet) Anlayışı İle İlgisi

Arş. Gör. Begüm İSBİR
TBMM İçtüzüğü’ne Göre Milletvekillerine Uygulanan Disiplin Cezaları

Prof. Dr. Cemil KAYA
The Ongoing Debate About The European Union’s Democratic Defi cit

Yrd. Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ
Komisyon ve Mahkeme Kararları Işığında Avrupa Konseyinde Vicdani Ret Hakkı

Arş. Gör. Ahmet KILINÇ
İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Dr. Doğan KILINÇ
Self Determinasyon İlkesinin Azınlıklar Açısından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Hasan MOR
Kıbrıs Sorununun Türkiye-AB İlişkilerine Endekslenmesi Süreci

İlhami ÖZTÜRK
İdari Yargıda Temyiz İncelemesinin Usulî Kazanılmış Haklar Açısından Sınırlanması

Yrd. Doç. Dr. Engin SAYGIN
Ombudsmanı Beklerken: Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanunu İptaline Dair Gerekçeli Kararı Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR, Öğr. Gör. Fatma AKKAN GÜNGÖR
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 53. Maddesi’nin Topluluk Hukukunun Üstünlüğüne Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
27 Aralık 2008–18 Ocak 2009 Gazze Saldırısı ve Uluslararası Ceza Hukuku

Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı

Doç. Dr. Murat YANIK
1982 Anayasası’nın İnsan Hakları Anlayışının Uluslararası Belgeler ve
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Hasan Nuri YAŞAR
Koruma Bölge Kurulları ile Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)
Arasında Kanundan Kaynaklanan Yetki Çatışması var mı?

Yrd. Doç. Dr. Bülent YAVUZ
2007 Anayasa Değişikliğinin Doğurduğu Tereddütler ve Çözüm Yolları

Arş. Gör. Dilşat YILMAZ
Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri

ÇEVİRİLER

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Teyit Mektubu

KARAR İNCELEMELERİ / DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Füsun ARSAVA
Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve
AİHM’nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
La criminalité urbaine, la criminalité à la province et la criminalité à la campagne

Öğr. Gör. Nihat YAVUZ
Vekilin; Müvekkil Adına veya Hesabına Bizzat Kendisi ile İşlem
Yapabilmesi (Kendisiyle Sözleşme Yapması)
ve Sözleşmenin İki Tarafını Temsil Edebilmesi (Çifte Temsil) Sorunu

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız