Cilt 11, Sayı 1-2 (Haziran-Aralık 2007)

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Kadir ARICI
Devletçe Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olanlara Toplu Görüşme Primi Ödenmesinin Hukuka Uygunluğu

Necat AZARKAN
Anonim Ortaklıklarda Mülkiyet ve Denetimin Birbirinden Ayrılması ve Kurumsal Yönetim Problematiği

Alper BULUR
İcra ve İflas Hukukunda “Fesat Karıştırma” ve “Malın Esaslı Niteliklerinde Hata” ya Dayanan İhalenin Feshi Nedenleri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN
Kooperatif Ortaklığından Çıkma ve Çıkan Kişinin Hakları

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 28.01.2009
Tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
Kişilik Hakkı İhlalinin ve Borca Aykırılığın Bir Türü Olarak İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

Prof. Dr. Vahit DOĞAN
5718 Sayılı Kanuna Göre İş Akdine Uygulanacak Hukukun Tespiti

Yrd. Doç. Dr. Metin İKİZLER
Vakıf Senedinde Değişikliğe Gidilmesi

Dr. A. Dilşad KESKİN
Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkansızlık

Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA
Danışmanlık Sözleşmesinin Esasına Uygulanacak Hukuk

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nitelikleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu

Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK
Anonim Ortaklıkta Iskat Kararının Sonuçları

Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK
Sigorta Sözleşmesini Kurmaya Yönelik İcap Beyanının Kabulü veya Reddi Yönünde İrade Beyanı Açıklanmadan
Önce Sigortacının, İcaba Bağlılık Süresi İçerisinde Gerçekleşen Riziko'dan
Dolayı Culpa In Contrahendo Sorumluluğu Söz Konusu Olabilir mi?

Doç. Dr. Bilge TANRIBİLİR
Haziran 2005 Tarihli Yetki Antlaşmasına Dair Lahey Sözleşmesi

Prof. Dr. Fadıl YILDIRIM
İnsan Genom Projesi ve Hukuk Dünyasının Etkileri

KAMU HUKUKU

Dr. Abdullah Recai AKALAN
Emre Aykırılık Kabahati

Dr. Müslüm AKINCI
İsveç Çevre ve İmar Hukuku

Arş. Gör. Ali İbrahim AKKUTAY
Uluslararası Antlaşmaların Türk İç Hukukundaki Konumu ve Etkileri

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesinden Doğan Sorumluluk

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ
Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
İdare Hukukuna İlişkin Temel Tespitler ve Bu Hukuk Dalının Belli Başlı Özellikleri

Prof. Dr. Füsun ARSAVA
İsviçre'nin Tarafsızlık Statüsü Işığında AB Üyeliğine Bakış

Yrd. Doç. Dr. Savaş BAYINDIR
Sağlık Hizmetlerinde İdarenin ve Hekimlerin Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Münci ÇAKMAK
Sahne Sanatları ve Engellilik

Dr. Sedat ÇAL
Kamu Hizmeti: Bir Tanım Denemesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim DÜLGER
Ceza Muhakemesi Kanunundaki Bilirkişi İncelemesine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Çınar Can EVREN
Bir Danıştay Kararı Üzerine Kamu Hizmetinde Bedel Sorunu

Doç. Dr. Mahmut GÖÇER
Uluslararası Adalet Divanı İle Güvenlik Konseyi Arasında Yetki Çatışması

Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÜL / Yrd. Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ
Çağdaş Siyasal Rejimlerde Etkin Yürütme Olgusu

Arş. Gör. Ebru GÜNDÜZ
Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimleri

Arş. Gör. Berat Lale HACIOĞLU
Tarihi, Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Kosova'ya Yapılan NATO Müdahalesi

Arş. Gör. Begüm İSBİR
Kamu Hizmeti İlkeleri Işığında Özel Radyo-Televizyon Yayıncılığının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Halil KALABALIK
Türk Hukukunda Kırsal Alanlarla İlgili Yapı ve Faaliyet Yasakları

Yrd. Doç. Dr. Gürsel KAPLAN
İdare Hukukunun Arkaik ve Anakronik Bir Kurumu: "Fiil Yol"

Müjgan KARYAĞDI
ABD.'de Uygulanmakta Olan Arabuluculuğun Yasal Düzenlemesi ve Türk Hukuku İle Mukayesesi

Doç. Dr. Cemil KAYA
The Public Service Ethos And Reasons For The Need To Introduce And Strenghten The Ethical Frameworks

Yrd. Doç. Dr. Bülent KENT
Türk ve Alman Sayıştayları

Arş. Gör. Ahmet KILINÇ
Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir

Yrd. Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Türkiye'nin Dil Politikaları ve TRT 6

Arş. Gör. Murat SARAÇLI
Uluslararası Hukukta Terörizm

Prof. Dr. Murat SEZGİNER
İmtiyaz Sözleşmelerinde İhale Süreci

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Telekominikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Dr. Önder TOZMAN
Hazırlık Haraketlerinden İcra Hareketlerine Geçiş Evresinde Failin İçinde Bulunduğu
Bazı Psişik Durumların Kast Teşkil Edip Etmediği Sorunu

Prof. Dr. Hasan TUNÇ / Kamile TÜRKOĞU
Doğu Bloku'nun Yıkılması Sonrasında (Post-Kominist) Devletlerde Anayasa Yapım Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZ
Kamu-Özel Ortaklığı/Public-Private Partnership (PPD) Kavram ve Hukuksal Çerçeve

Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
Yeni Türk Ceza Kanununda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Doç. Dr. Hasan Nuri YAŞAR
İdari Yargı ve Yargıcı: Hangi Gelecek?

Dr. Bülent YAVUZ
Çeşitli Parlamenter Hükümet Sistemi Uygulamalarında ve Türkiye'de Başbakanın Göreve Gelmesi

Arş. Gör. Dilşat YILMAZ
"Yetki Genişliği" İlkesi Üzerine Bir İnceleme

Dr. Yılmaz YURTSEVEN
Osmanlı Klasik Döneminde İdeoloji, Din ve Siyasi Meşruiyet Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Bu sayımızın tamamını görmek için tıklayınız